www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Cesty a cestičky ve vojenských Brdech a jejich význam

2018-12-11 10:25:15 | Karel Urban ©

Dopravní komunikace ve Středních Brdech nikdy nedosáhly zvláštního významu, budeme-li se bavit o veřejných komunikacích pro automobilovou dopravu. Komunikace byly situovány v relativně malém území v souvislosti s osídlením Brd, v jihozápadní části území kolem obcí Padrť, Kolvín, Záběhlá a v severovýchodní části území kolem obcí Hrachoviště a Velcí.

Foto

Lesní cesta Aliance.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Dlužno říci, že to bylo v letech, kdy automobilová doprava byla teprve v počátcích a Střední Brdy nikdy nezažily vzhledem k událostem nasledujícím žádný dopravní boom. Většina ostatních komunikací sloužila pro hospodářské účely vlastníkům lesů a hájoven. Nejznámější je asi cesta Alliance, kterou nechal vybudovat kníže Colloredo Mansfeld, když svůj majetek rozšířil o lesy zbirožského velkostatku.Dopravní situace se začala postupně měnit po roce 1926, kdy byla zřízena v Brdech dělostřelecká střelnice. Od té doby se začaly budovat první vojenské komunikace, např. od Jineckých kasáren směrem ke Krejčovce, Valdeku a dále k dopadovým plochám Tok a Jordán, nebo od Strašických kasáren směrem ke střelnici na Bahnech. Po druhé světové válce, ve které byla brdská střelnice zabrána Wehrmachtem, byl v roce1949 vyhlášen Vojenský újezd Brdy. Prostor pro potřeby armády byl rozšířen o obce v hranicích vojenského újezdu, obce byly vysídleny a srovnány se zemí. Stejný osud potkal i řadu hájoven, ale některé už byly odstraněny před válkou, jako třeba známá Carvánka na Toku. Tím nastala doba, kdy komunikace v Brdech začala užívat armáda, lesní hospodáři a veřejná dopravní síť byla ze Středních Brd definitivně vytlačena.

Dopravní síť byla rozdělena na účelové komunikace po většinou ve správě VVP JInce, následně Vojenské ubytovací a stavební správy Plzeň (později Agentura hospodaření a nakládání s nemovitým majetkem) a na lesní cesty ve správě státního podniku VLS ČR, divize Hořovice. Jinak řečeno, komunikace byly rozděleny na vojenské cesty pro účely armády a lesní cesty pro účely lesních hospodářů. Vojenské cesty byly dále rozděleny pro tankovou, pásovou a kolovou techniku. Páteřní komunikace pro tankovou, pásovou a kolovou techniku protínaly celé území tak, aby se technika mohla přesouvat na jednotlivé výcvikové plochy s návazností na domovská kasárna, tedy hlavně na kasárna v Jincích a Strašicích. Jedna z legendárních tankových cest vybudovaná v letech 1984 – 1990 vedla až z Holoubkova do Strašic a dále na cílové plochy Bahna a cílovou plochu Padrť až k Míšovským kasárnám. Vojenská technika do Brd byla převážně dopravována po železnici do Holoubkova a dále už tanky a jiná pásová technika „mazaly do Brd pěkně po svých“.

Materiál na cesty, opravy cest nebo jejich zpevnění byl používán z okolních lomů nebo místních zdrojů. Na cestách v Brdech najdeme kamenivo ze Zaječovského lomu nebo z lomu z Těškova, nejznámější a nejviditelnější kamenivo známe z Červeného lomu u Nepomuku a v poslední době se používá opět kamenivo z lomu Na Hlíně poblíž Valdeku. Také byly nahodile využívány další místa v Brdech, dodnes najdeme více či méně zřetelné stopy odběru materiálu v různých částech Brd (zemník Zdeňák, lom pod Palcířem, lom poblíž lokality U studánky, lom poblíž Parmovy nádrže atd.). Vojenské cesty byly v některých namáhaných místech opatřeny žulovými kostkami nebo betonovými panely, aby se předešlo jejich poškození zejména od pásové techniky. Takové partie dodnes najdeme např. ve vrcholové části cesty Alliance v oblasti Dlouhého kamene, při stoupání na Prahu od Záběhlé ( V Chalupách) nebo od křižovatky Vlásenky a Josefky směrem k Padrťským rybníkům.

Některé cesty jsou opatřeny živičným povrchem. V osmdesátých a devadesátých letech minulého století postavily Vojenské stavby poblíž Nových kasáren v Jincích tzv. obalovnu drtě pro potřeby vojenského újezdu. Po požáru technologického zařízení již nebylo technologické zařízení obnoveno a obalovna byla časem zdemolována. Území bývalé obalovny je dnes největší ekologickou zátěří na území CHKO Brdy.

Po vyhlášení záměru zrušit vojenský újezd Brdy začal proces převádění nepotřebného majetku z Agentury hospodaření nakládání s nemovitým majetkem na VLS ČR, divizi Hořovice a tím i vojenských cest. Tak byl nastartován proces nutných oprav původních vojenských komunikací, protože řada z nich byla v havarijním stavu. Poslední oprava proběhla např. na důležité křižovatce pod Jordánem poblíž Bártova dubu.

Dnes, po 92 letech od zřízení dělostřelecké střelnice se dá říci, že se v oblasti využívání komunikací ve Středních Brdech nic podstatného nezměnilo. Komunikace jsou stále v režimu účelových a bohatá dopravní síť slouží dále vojákům, lesním hospodářům, případně dalším subjektům působících na tomto území. První atak na výstavbu veřejných komunikací v Brdech, které iniciovalo Ministerstvo pro místní rozvoj formou zadání Územní studie Brdy v letech 2016 a 2017, byl díky iniciativě zástupců organizačních složek Ministerstva obrany a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR úspěšně zablokován.


Systém komunikací VVP Jince - klikni pro zvětšení mapy.
(Zdroj: Karel Urban)
Systém komunikací VVP Jince, Tankovka - klikni pro zvětšení mapy.
(Zdroj: Karel Urban)
Obalovna drtě po požáru.
(Zdroj foto: Karel Urban)

Karel Urban ©


Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka